Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nedre urinvägssymtom (LUTS)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården utreder enligt nedan och prövar medicinering vid måttliga besvär.
Remiss till urologen vid:

 • Uttalade besvär IPSS > 20.
 • Cancermisstanke på grund av PSA-förhöjning eller palpationsfynd efter diskussion med patienten. 
  Prostatacancer
 • Allvarliga svårbehandlade eller recidiverande urinvägsinfektioner.
 • Makroskopisk hematuri eller symtomgivande mikroskopisk hematuri.
  Hematuri
 • Retention med stor residualurin efter upprepade mätningar (resurin mer än 200–300 ml) med eller utan kreatininstegring.
 • Avvikande symtom/objektiva fynd, exempelvis LUTS utan symtomgivande prostataförstoring.
 • Nytillkommen postrenal obstruktion med uremi.

(LUTS = Lower Urinary Tract Symptom = samlingsnamn för symtom från nedre urinvägarna hos både kvinnor och män. Kan ha olika orsaker varav prostataförstoring hos män är en orsak. Symtomgivande prostataförstoring = LUTS + förstorad prostata med tecken till obstruktion.)

Checklista inför remiss

Diagnostik och utredning

Utredning omfattar:

 • Anamnes – tidigare urologisk sjukdom? Andra sjukdomar eller mediciner som påverkar miktionen?
 • Status inklusive + rektalpalpation.
 • Blodprover; Hb, kreatinin, PSA.
  Prostatacancer
 • Urinprover: Urinsticka inklusive hematuritest, nitrit och överväg U-odling.
 • Residualurinmätningar.
 • Vid misstanke om ischuria paradoxa bör handläggning ske inom 1–2 veckor. Frikostighet med KAD vid misstanke om ishuria paradoxa på grund av risk för njurpåverkan. (Kontrollera kreatinin!)
 • Miktionslista – dygnsfrekvens < 10 normalt.
 • Tidsmiktion – hur lång tid tar det att kissa 1 dl (av helst 2 dl), normalt < 12 sekunder. Patologiskt om > 16 sekunder.
 • International Prostate Symptom Score (IPSS) är en skattning av patientens upplevda besvär: Maxpoäng 35. Lindrig 0-9 poäng. Måttlig 10–20 poäng. Svår > 20 poäng. (Denna indelning tillämpas i Jönköpings län.)

Lokala tillämpningar

Till urologienhetens mottagningar i Eksjö, Jönköping och Värnamo kan sköterskeställd remiss skickas för hjälp med resurin och flödesmätning som kompletterande undersökningar.

Behandling

 1. Vid lindriga besvär (IPSS < 10 ): Ingen medicinsk/kirurgisk behandling krävs.
 2. Om resurin > 400 ml rekommenderas RIK som förstahandsval. Om detta inte fungerar, sätt KAD som temporär behandling.
  Vårdrelaterade urinvägsinfektioner — Åtgärder för att förebygga, SKL (nytt fönster)
  Kvarsittande kateter i urinblåsan (KAD), vårdhygieniska riktlinjer
  Kateter bara när det behövs (se rubriken Riktlinjer)

 3. Vid vattenkastningsproblem som inte kräver urologremiss men som ändå upplevs besvärande och skattas som måttliga (IPSS 10–20) – ge behandling om patienten begär det.

Medicinering

 • Alfa1-receptorblockerare underlättar vattenkastningen på grund av relaxation i blåshals och prostatiska uretra men krymper inte körteln. Ger symtomlindring inom 2–3 veckor, men har ingen dokumenterad långtidseffekt. Viss försiktighet vid grav hjärtsjukdom och vid uttalat lågt blodtryck.
  Urologi, rådgivande läkemedelslista
 • 5-alfareduktashämmare minskar inom 6 månader prostatas ursprungsvolym med 25–30 %. Sannolikt livslång behandling.
  5-alfareduktashämmare bör inte användas vid liten körtel. OBS! Eftersom volymreduktionen på palpatoriskt små körtlar blir ringa saknas behandlingsindikation för denna patientgrupp.
  Om PSA < 1,5 fungerar sällan 5-alfareduktashämmare. Om PSA > 2 kan 5-alfareduktashämmare fungera. OBS! PSA-värdet halveras av 5-alfareduktashämmare! Vid behandling med 5-alfareduktashämmare som pågått 6 månader eller mera skall uppmätt PSA-värde multipliceras med 2 för att ge ett "rättvisande" värde.
 • Vid uttalade obstruktiva besvär kan undantagsvis alfablockerare + 5-alfareduktashämmare kombineras i 3 till max 6 månader.
 • Stor prostata utan besvär ska inte behandlas.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling vid godartade prostatabesvär

Sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas för närvarande. Se respektive patientinformation.

Uppföljning

Vid behandling med 5-alfareduktashämmare, utvärdering med IPSS och PSA efter 6 månader. (OBS! Halvering av PSA.)

Vid singelbehandling med alfa1-receptorblockerare, utvärdering med IPSS efter 6 veckor. Om ingen effekt, sätt ut behandlingen.
OBS! Vid kombinationsbehandling max 6 månader med alfa1-receptorblockerare.

Fastställt: 2008-10-01

Reviderad: 2016-04-14

Giltigt till och med: 2018-04-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Urologi

Kontaktperson för innehåll:

Bruno Larsson, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Heimo Lücht, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Uppdaterad: 2016-06-17
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion