Region Jnkpings ln RCC Sydöstra Odontologi
plus.rjl.se/rccodontologi

Konkomitant behandling

Konkomitant behandling (kombinationsbehandling av strålbehandling och cytostatika)

Onkologisk behandling med cytostatika kan ges som induktion inför, eller vilket är mer vanligt, som konkomitant i samband med strålbehandling. Toxiciteten vid kombinationsbehandlingar är väsentligen densamma som vid enbart strålbehandling, men den utvecklas snabbare. I slutskedet av den onkologiska behandlingen stiger graden av toxicitet samtidigt som biverkningarna blir alltmer allvarliga liksom de generella och specifika symptomen.

 

Cytostatika som tillägg till strålbehandling gör patienterna mer immunsupprimerade till skillnad från dem som enbart får strålbehandling. Vid kombinationsbehandling är det därför extra viktigt att vara uppmärksam på orala infektioner som tand-, svamp-, och virusinfektioner. De odontologiska pre- och postoperativa bedömningarna vid konkomitant behandling bör efterlikna dem som tillämpas vid enbart strålbehandling, med hänsyn tagen till den avvikande symptombilden.

(Rankin et al, 2009)

 

Rankin KV, Epstein J, Huber MA, Peterson DE, Plemons JM, Redding SS, Sanfillippo NJ, Schubert MM, Sonis ST.2009,Oral health in cancer therapy. TexasDental Journal Special issue, pp.434

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omhändertagandet av oral mukosit vid kombinerad strål- och kemoterapi bör sträva efter att eliminera odontogena infektioner före behandling. Akuta infektioner från tänderna eller parodontiet kan akutisera under den cytopena fasen av kemoterapin. Målet med tandbehandling under denna period är behandling av infektion och symtom och att undvika invasiva ingrepp pga neutropeni och trombocytopeni, samt att undvika  allvarligare mukosit.

( Brennan, Woo, Lockhart 2008)

 

Brennan MT, Woo S-B, Lockhart PB.2008, Dental treatment planning and management in patient who has cancer, Dental Clin N Am 52 pp19-37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Patienter som genomgått konkomitant behandling har beskrivit subjektiva besvär från munhålan som kraftig ömhet, brännande känsla i munnen, smärta i tandkött och tänder. Andra symptom som beskrivits är även smakförändringar eller förlorad smakförnimmelsen samt svårigheter att äta och svälja.

 

Dr Rhodus  artikel från 2010  har han beskrivit munstatus hos patienter som genomgått konkomitant behandling. Slemhinnan beskrivits som väldigt torr, erythematös med eroderade områden och blottade underliggande epitellager. Tungan har beskrivits som  fissurerad med papillatrofi täckt av en tunn vit hinna. Gingivans  och parodontiets utseende har beskrivits att se relativt friskt ut förutom rodnad i den marginala gingivan.

(Rhodus, 2010)

Rhodus NL.2010,Management of oral complications from radiation and chemotherapy, Clinical Case Report pp 39-42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Matstrupen är känslig för den toxiska effekten av kemoterapi och strålbehandlingen. Sidoeffekterna av kombinationsbehandlingen kan variera allt mellan smärta från orala ulcerationer till diarrée pga att hela  matstrupen kan bli påverkad detta är ofta associerat med stort lidande för patienten. Dessutom påverkas slemhinnans skyddande funktion under perioden av kemoradioinducerad mucosit som kan leda till andra svårare och försvagande effekter som lokala eller spridda infektioner, svårigheter att äta och dricka. Ofta krävs parental nutrition och extensiv smärtlindring med narkotiska preparat.

 

Begreppet mucosit i gastrointestinala kanalen spänner över en stor bredd av mukosala sidoeffekter orsakade av konkomitant behandling.

Vid mukosit grad 3 eller 4 enligt WHO mucositindex, reduceras möjligheten för oral nutrition  och risken för malnutrition ökar. Ca 70% av patienterna som erhåller standarddos av cytostatika  uppnår mukositindex grad 3 eller 4 och behöver ofta näringstillförsel via sond för att få adekvat nutrition.

Att upprätthålla optimal hälsa är viktigt för att minimera orala komplikationer såsom blödning, smärta  och muntorrhet. Ett multidiciplinärt team bestående av sjuksköterska, läkare samt  tandvården är grunden för att förebygga orala komplikationer och att diagnostisera och omhänderta de komplikationer som uppstår.

(Brennan, et al 2006)

 

Brennan MT, Bültzingslöwen I, Scubert MM, Keefe D. 2006, Alimentary mucositis: putting guidelines into practice

 

Vid invasiva ingrepp vid cytostatikabehanding journalförs aktuella värden på hemoglobin, leukocyter, trombocyter och neutrofila granulocyter. 

Uppdaterad: 2014-10-06
Carl-Otto Brahm, Käkkirurgiska kliniken Jönköping, Folktandvården