Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2017-01-30 11.45

Nytt regelverk för samarbete med läkemedelsindustrin

Sjukvården inom Region Jönköpings län och läkemedelsindustrin har ett gemensamt behov av samarbete. Det handlar främst om kliniska läkemedelsprövningar, men också om föredrag och enskilda medarbetare som är rådgivare. Region Jönköpings län har därför tagit fram ett regelverk som syftar till ett transparent samarbete och minskad risk för jävsituation.

Yvonne Pantzar, forskningskoordinator på Futurum och Mårten Lindström, ordförande i Region Jönköpings läns läkemedelskommitté
Yvonne Pantzar, forskningskoordinator på Futurum och Mårten Lindström, ordförande i Region Jönköpings läns läkemedelskommitté, presenterar nu ett nytt regelverk för verksamheters och enskilda medarbetares samverkan med läkemedelsindustrin

– Att ha samarbete med läkemedelsindustrin är utvecklande för både enskilda medarbetare inom Region Jönköpings län och för den medicinska vården. Men vi vill undvika att det görs som bisysslor och istället skapa positiva incitament med utvecklingskonton. Allt ska som grundprincip ske på arbetstid på uppdrag och intresse för Region Jönköpings län, utan värdeöverföring från företagen till medarbetare. Det gäller även till exempel föreläsningar som medarbetare utför för läkemedelsindustrin, säger Mårten Lindström, överläkare och ordförande i Region Jönköpings läns läkemedelskommitté.

Det regelverk som nu antagits handlar om flera områden, där kliniska läkemedelsprövningar är det dominerande.

Sjukvården gör kliniska prövningar

Det innebär att läkemedelsföretag, i huvudsak stora internationella bolag, vänder sig till sjukvården för att få hjälp med kliniska prövningar, främst av nya preparat.

– Vi har i dagsläget 57 kliniska läkemedelsprövningar pågående i Region Jönköpings län, och sex nya på väg in. Vi ser en viss ökning, i flera fall beroende på de positiva incitament som de nya reglerna skapat, säger Yvonne Pantzar, forskningssjuksköterska och koordinator vid den kliniska prövningsenheten på Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

Onkologi och kardiologi dominerar

De flesta kliniska läkemedelsprövningar sker inom onkologi (cancervård) och kardiologi (hjärtsjukvård), men förekommer även inom övriga medicinområdet samt barnsjukvård, infektionssjukvård och geriatrik – ibland pågående under flera år. Vissa substudier används också i forskningsverksamheter.

–  Sverige anses duktigt och noggrant med en kvalitet i topp, men lite långsamma att starta och inkludera patienter. Därför utvecklar vi nu vår organisation, säger Yvonne Pantzar.

”Utvecklar den offentliga vården”

Mårten Lindström ser de kliniska läkemedelsprövningarna som viktiga.

– Det finns ibland åsikter att detta tar resurser från sjukvården. Men de behövs för utvecklingen av den offentliga sjukvården. De är också en nödvändighet för att stimulera och i vissa fall behålla medarbetare. Då behövs det samtidigt positiva incitament för att medarbetare utöver sitt ordinarie arbete ska engagera sig och göra extra arbete med kliniska läkemedelsprövningar.

Utvecklingskonto skapas

Uppdragsgivarna har tidigare ofta betalt ersättning direkt till den verksamhet som gör den kliniska prövningen. I den nya rutinen får verksamheten fortfarande ersättning för sina kostnader. Skillnaden är att en del av de pengar som blir över går in på ett utvecklingskonto hos Futurum, som fördelas mellan verksamhet och huvudprövare och dennes team. Detta sedan varje studie har kostnadsberäknats av Futurum tillsammans med huvudprövaren.

– Vi vill ha en transparent verksamhet, en central registrering och skydda enskilda medarbetare från risken att hamna i jävsituation. Pengarna på utvecklingskontot kan användas för till exempel forskningstid, kongresser, utbildning eller för att askultera, säger Mårten Lindström.

Omfattar också föredrag och rådgivning

Det nya regelverket omfattar även andra delar av samarbete med läkemedelsindustrin. Till exempel enskilda medarbetare som håller föredrag eller sitter med i rådgivande organ hos företag, samt eventuell sponsring. Detta är dock en mindre del med färre än 50 aktiviteter per år för hela Region Jönköpings län.

Här är principen densamma, att avtal skrivs mellan företaget och verksamheten, prövas av läkemedelskommitténs ordförande, och att den enskilde medarbetaren får ersättningen insatt på ett utvecklingskonto hos Futurum, efter det att verksamhet fått ersättning för ”produktionsbortfallet”.

– Det ska då handla om aktiviteter där vi har ett engagemang. Till exempel utbildningar för läkemedel eller ny medicinsk teknisk utrustning. Huvuddelen av ersättningen är för att täcka medarbetarens lön. Mindre belopp kan bli kvar och går då in på ett utvecklingskonto, säger Mårten Lindström.

”Samarbete utan lojalitetsband”

Genom det här regelverket stimuleras utveckling och samarbete, samtidigt som den ekonomiska delen regleras.

– Vi är nu den enda region/landsting som samlat alla kontakter med läkemedelsindustrin i ett gemensamt regelverk och administrativ struktur. Vi vill ha utveckling och samarbete, men i Region Jönköpings läns och patienternas intresse, utan lojalitetsband till läkemedelsindustrin. Vi hoppas nu att detta ska bli en modell för andra landsting och regioner också, säger Mårten Lindström.

MIKAEL BERGSTRÖM, redaktör, kommunikationsavdelningen, Region Jönköpings län

Läs mer:

Överenskommelse om samverkansformer om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Uppdaterad: 2017-01-30
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion