Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-06-22 9.24

Att gå från daglig verksamhet till ett arbete

Under förra året hade 35 300 personer i Sverige insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Det övergripande målet med den insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete.

Lena och Susanne går igenom en genomförandeplan skriven på lättläst.
Genomförandeplanen finns som standard, lättläst och med bildstöd (pictogram).

Det övergripande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete. Idag är det dock få personer som går vidare till ett arbete. Det är därför viktigt att möjligheten till arbete prövas regelbundet. I länet har vi försökt att bygga in en systematik genom att utveckla de så kallade genomförandeplanerna.

Genomförandeplan på individens villkor

En genomförandeplan är ett dokument som syftar till att tydliggöra både för individen och för personalen hur en beviljad insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska genomföras; vad som ska göras, vem som ska göra vad, samt när och hur.

Genomförandeplanen upprättas tillsammans med individen och/eller närstående eller företrädare. Dokumentet ska belysa individens vilja och följas upp minst en gång om året.

Kommunerna i Jönköpings län har tillsammans utvecklat en modell för hur en genomförandeplan för insats enligt LSS kan utformas samt även gjort en lättläst version och en med bildstöd. Materialet färdigställdes för att börja användas under 2016.

Tydligare fokus på arbete

När det gäller daglig verksamhet har vi lagt in obligatoriska punkter i genomförandeplanerna som ska gås igenom då den följs upp, för att undvika att en person blir kvar i sin dagliga verksamhet slentrianmässigt. De obligatoriska punkterna gäller till exempel kontakt med arbetskonsulent, arbetsförmedling och försäkringskassa samt om den enskilde önskar annan sysselsättning eller arbete.

─ Vi tog tidigt fasta på det faktum att vi är dåliga på att slussa människor från daglig verksamhet till arbete, många fastnar i sina verksamheter och kommer aldrig vidare. En del redan från gymnasiet, de har aldrig fått chansen att pröva ett arbete genom arbetsmarknadsmyndigheter, menar Lena Olsson och Susanne Wardh som lett arbetet från FoUrum.

Att reflektera kring möjligheterna till arbete

Antalet personer som har insatsen daglig verksamhet kopplat till LSS ökar dessutom varje år, även i Jönköpings län. Susanne berättar att man ville hitta ett sätt där möjligheterna till arbete lyfts direkt med individen, på ett mer systematiskt sätt och man var överens om att genomförandeplanen skulle kunna vara ett sådant sätt.

─ Sagt och gjort, vi samlade in goda exempel och studerade andra län, men vi tog också inspiration av Socialstyrelsens material som publicerades i samma veva, säger Susanne. Sammantaget gav detta oss en god grund att stå på och vi kunde utveckla ett bra material som hela länet nu kan använda.

Materialet används för fullt och sprids nu även nationellt.

Uppdaterad: 2016-06-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling