Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2016-07-01 11.03

Nya arbetsmetoder ska ge en bättre vård vid samsjuklighet

Personer med samsjuklighet, det vill säga både psykisk sjukdom och somatisk ohälsa, behöver ofta omfattande och samordnade insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Annela Major Eklund och Mattias Vejklint arbetar med länets utvecklingsarbete inom psykiatrin. Foto: Lisa Andersson.
Annela Major Eklund och Mattias Vejklint arbetar med länets utvecklingsarbete inom psykiatrin.

Ett exempel på samordnat stöd när det gäller personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik är Case Management (CM), där stödet utgår från tvärprofessionella team. CM-team finns länsövergripande i alla kommuner.

Användarna själva visar på utvecklingsbehov

Ett sätt att studera en verksamhet är att låta användarna av verksamheten ställa frågor, studera och analysera utfallet. En sådan granskning kallas brukarstyrda brukarrevisioner.

En brukarrevision av CM-verksamheterna i länet visar att nuvarande arbetssätt behöver utvecklas. Revisionerna visar att brukaren måste få ett större inflytande och en större delaktighet i rehabiliteringsprocessen, men också att tillgängligheten måste förbättras.

Mot denna bakgrund har länets kommuner tillsammans med Region Jönköpings län beslutat att arbetsmetoderna ska utvecklas och ett antal CM-verksamheter går nu vidare med att pröva den evidensbaserade metoden R-ACT (Resursgrupp Assertive Community Treatment).

Pilotverksamheter blir CM-teamet i Nässjö och Vetlanda samt BoP (Beroende och svårare Psykiatriska diagnoser) i Jönköping.

Individen som resurs

R-ACT kännetecknas av att det i resursgruppen inte bara ingår professionella, utan också brukare och närstående. Utgångspunkten är att om all verksamhet ska utgå från brukarens behov och önskemål, då kan hen inte utestängas från ACT-teamet. R-ACT integrerar behandling, socialt arbete och stödresurser. Metoden är manualbaserad och anpassad efter svenska förhållanden.

Förutsättningarna för att implementera metoden har undersökts i samtliga länsdelar. Verksamheterna har fått uppge hur samverkan ser ut och kan utvecklas, behov och risker med att implementera R-ACT samt vilka verksamheter som skulle kunna ingå i ett pilotförsök. Vi har också efterfrågat möjligheter och hinder i samverkan mellan kommuner och region.

FoUrum håller ihop arbetet

FoUrum har gjort kartläggningen och kommer att ansvara för kompetensutveckling, stödet till verksamheterna och även för att ta fram ett koncept för metod- och implementeringsstöd. Själva utbildningen kommer att hållas av Karlstads universitet som bäst uppfyller kraven, förutsatt att tillräckligt många anmäler sig.

─ Det här är ett viktigt arbete för en väldigt utsatt grupp människor i vårt samhälle, menar FoU-ledare Annela Major Eklund som gjort kartläggningen och håller ihop arbetet i länet. Nu går vi vidare med tre pilotverksamheter som förhoppningsvis kan leda till att länet samlas i den här frågan.

─ Förhoppningen är att det faller väl ut och kan spridas till andra områden, till exempel socialpsykiatrin, säger Annela.

Uppdaterad: 2016-07-01
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling