Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-05-08 10.44

Individens behov på särskilda boenden för äldre

Landets kommuner rekommenderas av SKL att höja kvaliteten på särskilda boenden för äldre genom att utveckla välfärdsteknik, arbetssätt och ett tydligare ledarskap.

Bild på två personer som föreläser. Foto: Lisa Andersson.
Kjell Thuné och Agneta Ivåker från SKL fick vägleda och inspirera länets äldreomsorgschefer och verksamhetsutvecklare i den nya rekommendationen om särskilt boende för äldre.

Det finns brister i tillsynen nattetid som uppmärksammats av Inspektionen för vård och omsorg. SKL har fått uppdraget att stödja kommunerna i ett kvalitetsarbete för att höja kvaliteten på särskilda boenden och har tagit fram en rekommendation tillsammans med kommuner, föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna. Individens behov ska styra verksamheten.

Sätt ljus på natten!

Rekommendationen fokuserar på arbetet nattetid eftersom den perioden är den mest sårbara när det gäller tillsyn och bemanning. SKL ska ge kommunerna stöd genom att uppmärksamma goda exempel från hela landet, hålla länsdialoger, workshops, webbsändningar riktade till baspersonal och chefer samt ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik.

Länsdialog i Jönköpings län

Den 28 april hölls en länsdialog i Jönköping. Chefer och verksamhetsutvecklare från länets alla kommuner deltog hela dagen då föreläsningar varvades med eget arbete i kommunvisa och blandade grupper.

Syftet var att tillsammans med kollegor i länet och representanter från SKL närma sig rekommendationen, få mer kunskap och diskutera hur de första stegen kan tas – kommunvis och länsövergripande. Rekommendationen består av fyra delar:

Koll på läget

Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid. Hur ser lokalerna ut, hur är bemanningen i förhållande till individens behov, vilken teknik finns idag.

Individens behov

En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid. Genomförandeplaner och livsberättelser är en bra grund.

Strategi för ny teknik

Kommunen bör ta fram en strategi för teknik och digitalisering som omfattar infrastruktur, informationssäkerhet och tillämpning av lagstiftning.

De digitala möjligheterna ger en annan flexibilitet och möjligheter till behovsanpassning. SKL rekommenderar kommunerna att hitta en strategi för hela kommunen, på en övergripande nivå. Gärna regionala samarbeten, då stärker vi varandra.

Ledarskap

Ledarskapet behöver stärkas för att identifiera och införa nya arbetssätt. Det är en utmaning att lägga scheman efter behov och inte enligt tidigare rutiner och bemanning.

Nationella verktyg som stöd

SKL erbjuder flera digitala verktyg som stöd till kommunernas arbete. LIKA är en kommunal självutvärdering som går att göra direkt via webben och som ger en signal om vad som behöver förbättras. Smartare välfärd är en webbplats för en modern äldreomsorg; vad behöver göras, vad kan göras, vad har andra gjort. Dela digitalt och LEDA för smartare välfärd är andra exempel.

Regionala nätverk, chefer i beredskap och IBIC

Kommunerna i Jönköpings län ser stora fördelar med att träffas regionalt och dela erfarenheter. Man pratar mycket med varandra över kommungränserna redan idag och lånar både utrustning och idéer av varandra, men lärandet kan göras mer systematiskt menar deltagarna på länsdialogen.

Några kommuner har redan antagit SKL:s rekommendation, andra är inte där än. Den politiska förankringen är viktig i nuläget. Många vittnar om hur IBIC (Individens behov i centrum) kan få verksamheter att fungera mer systematiskt och göra det säkrare att veta varför det man gör faktiskt fungerar i takt med att IBIC går igång skarpt.

Flera kommuner nämner ”chef i beredskap” som en funktion som förändrat ledarskapet. Personalen har en tydlighet i när och vem som ska kontaktas och som chef vet man att någon annan träder in och har beredskap.

Full fart framåt

13 kommuner med 13 olika förutsättningar. Men med kunskapsinhämtning, regional dialog i olika chefsnätverk samt stöd från SKL i form av verktyg, checklistor och kontaktpersoner är alla kommunerna positiva till att kunna höja kvaliteten på sina särskilda boenden.

Stöd för arbete med rekommendationen på SKL:s webbplats:

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/aldreboendenkvalitet/stodforarbetemedrekommendationen.11722.html

Uppdaterad: 2017-05-08
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling