Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

2017-10-17 9.37

Bristande kunskap om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser

Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden var ämne för ett välbesökt frukostmöte.

Fem personer sitter på rad på en scen och samtalar.
Rickard Ulmestig, Ulrika Vikman, Tomas Cederwall, Andreas Sturesson och Peter Wallenberg i panelsamtal på forskarfrukost om arbetsmarknadsinsatser. Foto: Lisa Andersson.

Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden var ämne för ett välbesökt frukostmöte där deltagare från kommuner, arbetsförmedling, näringsliv och högskola fick ta del av aktuell forskning och statistik från det arbetsmarknadspolitiska området.

Stor variation över landet och inom länet

Antal personer som ingår i någon form av kommunal arbetsmarknadsinsats, men också hur många insatser som faktiskt organiseras, varierar i stor utsträckning både över landet och i vårt län. Under 2016 räknar SKL med att 95 000 personer i Sverige hade någon form av arbetsmarknadspolitisk insats. Aktiveringsgraden spänner från 13 personer per tusen till 45 personer per tusen bara i Jönköpings läns kommuner.

I stort sett alla kommuner i landet erbjuder olika former av insatser. Detta trots att det finns väldigt lite kunskap om och studier av vilka insatser som fungerar och varför. Kommunernas skyldighet på arbetsmarknadsområdet är till stor del oreglerat och skiljelinjen mellan kommunens ansvar och arbetsförmedlingens ansvar är inte helt klar. En del kommuner har stor andel anvisade personer från socialtjänsten, andra nästan inga alls.

Kommuner med unga vuxna och stor arbetslöshet har fler insatser

Två av landets ledande forskare inom området, Ulrika Vikman och Rickard Ulmestig, deltog på forskarfrukosten för att berätta om det aktuella kunskapsläget.

De mönster som finns att utläsa är att kommuner med stor folkmängd och relativt låg utbildning hos sina invånare erbjuder fler insatser. Antalet deltagare i insatser ökar med antalet unga och stor arbetslöshet. I en större studie hade hälften deltagare högst grundskola som utbildningsnivå och 30 % var 24 år eller yngre. 40 % av personerna har varit arbetslösa i mer än två år.

Man kan också se hur kommunernas arbetsmarknadsenheter utvecklats under de senaste 30 åren. De har utvecklats från en nödlösning till ett institutionaliserat fält med välutbildad personal, anpassade lokaler, metoder och rutiner. Det finns dock fortfarande ett stort behov av kunskap.

Avsaknad av data leder till brister i kunskap

Problemet för forskningen är att det finns brister i dokumentation och registrering av insatser. Vi kan inte förklara ett fenomen när det inte finns redovisat vad som gjorts eller hur det har gått. Det saknas överlag så kallade effektstudier.

Positivt är dock att Ulrika Vikman och Rickard Ulmestig tillsammans är med i ett större forskningsarbete som precis beviljats medel för att samla in jämförbar data. I en tvärvetenskaplig studie ska alla kommuner i Sverige redovisa arbetsmarknadsåtgärder och dess effekter. Goda, välfungerande exempel runt om i landet ska särskilt studeras.

Panelsamtal om framtidens arbetsmarknad

Ett avslutande panelsamtal med Ulrika och Rickard samt representanter från kommuner och arbetsförmedling diskuterades frågor om ansvar, effekt, struktur och förväntningar.

Uppdaterad: 2017-10-17
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling