Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Campylobacter, läkarinformation

Allmänfarlig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (KP)

1. Laboratoriediagnostik

Fecesodling, se lokala laboratorieanvisningar.

2. Smittvägar

Fekal-oral smitta. Ca 40% av fallen är smittade inom landet. Många olika typer av bakterien finns varav C. jejuni och C. coli är vanligast. Reservoaren finns inom djurvärlden. Många djurarter som fåglar (inklusive kyckling), gris, nötkreatur, får, hund, katt och gnagare kan bära denna bakterie. Smitta överförs via förorenade livsmedel. Campylobacter kan spridas mellan matvaror vid oförsiktig hantering t ex via smutsiga skärbrädor och knivar. Kyckling är en välkänd smittkälla, men utbrott med opasteuriserad mjölk och fekalt förorenat vatten har inträffat vid upprepade tillfällen. Smittdosen kan vara liten (ca 500 bakterier). Campylobacter dör vid upphettning till ca 60 grader, men överlever djupfrysning.

3. Inkubationstid

Vanligen 2-5 dagar (1-10 dagar).

4. Patienten

Antibiotikabehandling ges ej vid okomplicerad akut campylobacterdiarré. Normalt självläkande sjukdom inom en vecka. Bärarskap i feces kan förekomma i upp till två månader, men ger sällan upphov till sekundärfall. Hygienråd som vid fekal-oral smitta (se smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta”). Patienter med diarré ska som regel sjukskrivas. För symptomfria personer som fått hygieninformation krävs normalt ej inskränkning i yrke (inklusive riskyrke), daghemsvistelse eller skolgång. Avstängning kan göras av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd/motsvarande enligt livsmedelslagen.

5. Smittspårning/åtgärder

Vid utlandssmitta: Fråga om resmål, arrangör, ut- och hemresedatum.
Vid inhemsk smitta: Fråga om hantering (inklusive grillning) och intag av livsmedel, kontakt med friska/sjuka djur och magsjuka familjemedlemmar/bekanta. Provtag andra misstänkt smittade för att kartlägga smittkällan.

6. Anmälan

Anmälan till Smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet (SMI) på därför avsedd blankett senast dagen efter diagnos

7. Kriterier för klinisk anmälan enl. smittskyddslagen

Laboratorieverifierade fall.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2004-07-01

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion