Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Registrering av diagnoser i primärvården

Landstinget i Jönköpings län har sedan mitten av 2011 (LK11-0369) uppmanat vårdcentralerna att alltid registrera kroniska diagnoser. Syftet har varit att få bra överblick över patienternas hälsotillstånd och att ge förutsättningar för en rättvis fördelning av ersättning utifrån ACG.

Registrering av kroniska diagnoser har dock visat sig riskera onödiga vårdkontakter och resulterat i att journaler tyngs med inaktuella diagnoser. Därför har Landstinget beslutat revidera riktlinjerna för registrering av diagnoser i primärvården.

Från och med 2013-01-01 gäller:

  1. All sjukvårdspersonal har rätt att självständigt ställa diagnos och registrera diagnoskoder inom sitt kompetensområde enligt Socialstyrelsen regler. Diagnoserna är ersättningsgrundande på samma sätt som diagnoser satta av läkare.
  2. För att ställa diagnos och registrera en diagnoskod krävs ett personligt besök som omfattar samtal, undersökning och slutsats. Ändring av diagnos och diagnoskod kan ske utan personligt besök när exempelvis provsvar eller annan kompletterande information inkommit.
  3. All personal har rätt att återregistrera diagnoskoder som redan finns i Cosmic eller inkommit från landstingsanslutna vårdgivare som inte använder Cosmic.
  4. För att registrera, eller återregistrera en redan känd diagnoskod, krävs att diagnosen har relevans vid kontakttillfället. Exempelvis ska en patient med en känd knäartros som söker vård för otit bara registreras med diagnoskoden för otit. Knäartrosen registreras bara om den haft relevans vid besöket. För återregistrering krävs ingen personlig kontakt.
  5. Samtliga diagnoskoder är ersättningsgrundande under 18 månader, men från och med 2013-01-01 hämtas inga nya diagnoskoder från gemensamma dokument i Cosmic. Ersättningen för diagnoskoder under gemensamma dokument i Cosmic upphör 2014-06-30.
  6. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen vid enheten har den kunskap som behövs för att ställa diagnos och registrera/återregistrera diagnoskoder enligt Socialstyrelsens och Landstingets riktlinjer. Verksamhetschefen är ansvarig för att vårdenhetens ersättning för ACG inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.

Landstinget följer upp att registreringen av diagnoskoder sker enligt riktlinjerna. Eventuella avvikelser hanteras i första hand i dialog med verksamhetschefen. Om inte dialogen leder till resultat inom önskvärd tidsplan vidtar Landstinget fördjupad uppföljning.

Sektionen för vårdtjänster på Landstingets kansli svarar på eventuella frågor om hur diagnoser ska registreras i Cosmic.

Mer information

Fastställt av Landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör november 2012. Diarienummer LJ2012/1575.

Primärklassifikation i primärvården och lathundar per yrkeskategori, regionens intranät (begränsad behörighet)

Uppdaterad: 2019-03-17
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv